“Cityscape 1” by Dmitriy Kuzin.

“Cityscape 1” by Dmitriy Kuzin.