“Cityscape 2” by Dmitriy Kuzin. …

“Cityscape 2” by Dmitriy Kuzin.