“Cityscape 3” by Dmitriy Kuzin. 

“Cityscape 3” by Dmitriy Kuzin.